Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/users/teatrnapradze/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Fundacja

Organizatorem Teatru na Pradze jest Fundacja „Otwarta Kurtyna”


STATUT FUNDACJI OTWARTA KURTYNA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Fundacja pod nazwą „Otwarta Kurtyna”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Żannę Gierasimową i Roberta Worsztynowicza , zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 03.11.2016 roku, rep. A nr 4360/2016, sporządzonym przez Notariusza Dariusza Sałajczyka , działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

Siedzibą fundacji jest Warszawa.

§4.

1.Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5.

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§6.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7.

Celami fundacji są:
1.promocja sztuki współczesnej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki teatralnej,
2.kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej społeczeństwa ,
3.upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i wspieranie różnych form aktywności twórczej,
4.popularyzacja i rozwijanie nowych metod edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
5.promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki,
6.propagowanie działalności w zakresie ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego,
7.tworzenie warunków dla spełniania przez sztukę roli jednoczenia społeczności z różnych obszarów kultur narodowych.

§8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie:
a) krajowych i międzynarodowych imprez artystycznych, w szczególności spektakli teatralnych, wystaw, koncertów, warsztatów artystycznych, wykładów i projektów edukacyjnych dotyczących różnych dziedzin sztuki,
b) konferencji i seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
c) sieci galerii artystycznych oraz aukcji dzieł sztuki w kraju i za granicą,
d) forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi tendencjami w zakresie sztuki teatralnej,
e) prac nad katalogowaniem i archiwizacją dorobku artystycznego twórców krajowych i zagranicznych,
f) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie twórczości artystycznej,
g) animacji i popularyzacji życia kulturalnego społeczności lokalnych,
h) nowatorskich przedsięwzięć w obszarze twórczości artystycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych i nowych środków przekazu, w szczególności z wykorzystaniem Internetu,
i) realizowanie spektakli teatralnych i widowisk;
j) wspieranie i promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki, w szczególności dzieci i młodzieży.
2. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi, grupami twórczymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji.

§9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3.000,- (trzy tysiące) złotych oraz środki finansowe i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§12.

Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek publicznych,
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5. dotacji, grantów.

§13.

Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 5.000,- złotych lub, jeżeli są to osoby zagraniczne równowartość tej kwoty w walucie wymienialnej na złote polskie, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§16.

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§17.

Organami Fundacji są:
- Fundatorzy;
- Rada Fundacji, jeżeli Fundacja będzie miała Sponsorów, którzy w trybie określonym w § 18 Statutu spełnią warunki uczestnictwa w Radzie;
- Zarząd Fundacji.

§18.
Radę Fundacji tworzą Sponsorzy lub ich przedstawiciele, o ile mają siedzibę (miejsce zamieszkania) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pod warunkiem, że złożą przed upływem jednego miesiąca od daty uzyskania tytułu Sponsora Fundacji lub uzyskania siedziby (miejsca zamieszkania) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pisemne oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w pracach Rady.

§19.

Rada podejmuje działalność, jeżeli w jej pracach może brać udział co najmniej trzech Sponsorów. W przeciwnym przypadku jedynym organem Fundacji staje się Zarząd.

§20.

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§21.

Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

§22.

Rada pracuje na posiedzeniach, które zbierają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§23.

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.


§24.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.

§25.

Do Rady należy:
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
5. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,
6. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w §§ 33 oraz 42 niniejszego Statutu.

§26.

Zarząd Fundacji skład się z dwu do pięciu osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorów, działających łącznie. Każdy z Fundatorów może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia.

§27.

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§28.

Fundatorom, działającym łącznie, służy prawo odwoływania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. Postanowienie § 26 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

§29.

Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu. Wiceprezes i Sekretarz Zarządu są wybierani w razie powołania zarządu co najmniej trzyosobowego.

§30.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji w wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§31.

Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5. ustala regulamin Biura Fundacji oraz Komisji Programowej,
6. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
7. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej.
9. Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§32.

1.Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z twórców skupionych wokół idei Fundacji.
2. Komisja Programowa działa w oparciu o regulamin ustalony przez Zarząd.
3. Członków Komisji Programowej powołuje i odwołuje Zarząd stosowną uchwałą.
4. Komisja Programowa opiniuje plany artystyczne Fundacji oraz ocenia wartość artystyczną zrealizowanych przedsięwzięć.

§33.

Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.

§34.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

§35.

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.
2.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać pełnomocnik ustanowiony do tego przez Zarząd.

Rozdział V

ZMIANA STATUTU

§36.

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§37.

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, o ile została ona utworzona na zasadzie § 18.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§39.

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§40.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, o ile została ona utworzona na zasadzie § 18.

§41.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§42.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, o ile została ona utworzona na zasadzie § 18.

§43.

Majątek pozostały po likwidacji fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji, lub Zarząd w sytuacji, gdy Rada Fundacji nie została utworzona.

§44.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§45.

Do Statutu dołącza się oświadczenia Fundatorów w sprawie wskazania organów nadzoru właściwych ze względu na cele Fundacji i miejsce powołania.